Motorcycle lithium battery 48V/60V/72V
Customizable